یادداشت

مقام معلم و دانشجو

مقام معلم و دانشجو

همیشه گرفتاریها از خود آدم است. تا در باطن انسان یک گرفتاری پیدا نشود، از خارج نمی شود. تا در داخل خود یک ملت یک کرمزدگی پیدا نشود، خارجیها تصرف نمی کنند. صحیفه امام ج17 ص165

حدیث هفته

حدیث هفته

حدیث هفته

و ما باید خودمان را مواظبت کنیم، باید مجاهده بکنیم خودمان را، باید حساب خودمان را خودمان بکشیم، قبل از اینکه آنجا حساب از ما بکشند، خودتان حسابتان را بکشید، قبل از اینکه حسابگرها حساب شما را بکشند.