جلسه صد و سیزدهم درس کفایه الاصول

جلسه صد و سیزدهم درس کفایه الاصول

جلسه صد و سیزدهم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

سه شنبه, خرداد 31, 1401 13:2
جلسه صد و دوازدهم درس کفایه الاصول

جلسه صد و دوازدهم درس کفایه الاصول

جلسه صد و دوازدهم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

سه شنبه, خرداد 31, 1401 12:57
جلسه صد و یازدهم درس کفایه الاصول

جلسه صد و یازدهم درس کفایه الاصول

جلسه صد و یازدهم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

سه شنبه, خرداد 31, 1401 12:52
جلسه صد ودهم درس کفایه الاصول

جلسه صد ودهم درس کفایه الاصول

جلسه صد ودهم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 29, 1401 12:58
جلسه صد و نهم درس کفایه الاصول

جلسه صد و نهم درس کفایه الاصول

جلسه صد و نهم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 29, 1401 10:35
جلسه صد و هشتم درس کفایه الاصول

جلسه صد و هشتم درس کفایه الاصول

جلسه صد و هشتم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

چهارشنبه, خرداد 25, 1401 12:2
جلسه صد و هفتم درس کفایه الاصول

جلسه صد و هفتم درس کفایه الاصول

جلسه صد و هفتم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

دوشنبه, خرداد 23, 1401 12:48
جلسه صد و ششم درس کفایه الاصول

جلسه صد و ششم درس کفایه الاصول

جلسه صد و ششم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

دوشنبه, خرداد 23, 1401 12:13
جلسه صد و پنجم درس کفایه الاصول

جلسه صد و پنجم درس کفایه الاصول

جلسه صد و پنجم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 22, 1401 13:16
جلسه صد و چهارم درس کفایه الاصول

جلسه صد و چهارم درس کفایه الاصول

جلسه صد و چهارم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 22, 1401 13:10
جلسه صد و سوم درس کفایه الاصول

جلسه صد و سوم درس کفایه الاصول

جلسه صد و سوم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

چهارشنبه, خرداد 18, 1401 10:42
جلسه صد و دوم درس کفایه الاصول

جلسه صد و دوم درس کفایه الاصول

جلسه صد و دوم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

چهارشنبه, خرداد 18, 1401 10:27
جلسه صد و یکم درس کفایه الاصول

جلسه صد و یکم درس کفایه الاصول

جلسه صد و یکم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

چهارشنبه, خرداد 18, 1401 10:20
جلسه صدم درس کفایه الاصول

جلسه صدم درس کفایه الاصول

جلسه صدم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

چهارشنبه, خرداد 18, 1401 10:12
جلسه نود و نهم درس کفایه الاصول

جلسه نود و نهم درس کفایه الاصول

جلسه نود و نهم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 15, 1401 12:40
جلسه نود و نهم درس کفایه الاصول

جلسه نود و نهم درس کفایه الاصول

جلسه نود و نهم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 15, 1401 12:40
جلسه نود و هشتم درس کفایه الاصول

جلسه نود و هشتم درس کفایه الاصول

جلسه نود و هشتم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

چهارشنبه, خرداد 11, 1401 12:3
جلسه نود و هفتم درس کفایه الاصول

جلسه نود و هفتم درس کفایه الاصول

جلسه نود و هفتم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

سه شنبه, خرداد 10, 1401 12:37
جلسه نود و ششم درس کفایه الاصول

جلسه نود و ششم درس کفایه الاصول

جلسه نود و ششم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 08, 1401 12:42
جلسه نود و پنجم درس کفایه الاصول

جلسه نود و پنجم درس کفایه الاصول

جلسه نود و پنجم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 08, 1401 12:36
جلسه نود و چهارم درس کفایه الاصول

جلسه نود و چهارم درس کفایه الاصول

جلسه نود و چهارم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 08, 1401 12:31
جلسه نود و سوم درس کفایه الاصول

جلسه نود و سوم درس کفایه الاصول

جلسه نود و سوم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

شنبه, خرداد 07, 1401 12:0
جلسه نود و دوم درس کفایه الاصول

جلسه نود و دوم درس کفایه الاصول

جلسه نود و دوم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

شنبه, خرداد 07, 1401 11:44
جلسه نود و یکم درس کفایه الاصول

جلسه نود و یکم درس کفایه الاصول

جلسه نود و یکم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 01, 1401 9:56
جلسه نود درس کفایه الاصول

جلسه نود درس کفایه الاصول

جلسه نود درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

یکشنبه, خرداد 01, 1401 9:49
صفحه 1 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >

یادداشت

حدیث هفته

حدیث هفته

حدیث هفته

و ما باید خودمان را مواظبت کنیم، باید مجاهده بکنیم خودمان را، باید حساب خودمان را خودمان بکشیم، قبل از اینکه آنجا حساب از ما بکشند، خودتان حسابتان را بکشید، قبل از اینکه حسابگرها حساب شما را بکشند.