حدیث هفته

حدیث هفته

و ما باید خودمان را مواظبت کنیم، باید مجاهده بکنیم خودمان را، باید حساب خودمان را خودمان بکشیم، قبل از اینکه آنجا حساب از ما بکشند، خودتان حسابتان را بکشید، قبل از اینکه حسابگرها حساب شما را بکشند.

شنبه, اسفند 21, 1400 9:7
عالم محضر خداست

عالم محضر خداست

تقوا را پیشه خود کنیم و خدای تبارک و تعالی را در تمام امور حاضر و ناظر ببینیم در خلوت و جلوت، در حال جنگ و در حال صلح، در تهیدستی و در غنا، خدای تبارک و تعالی را حاضر ببینیم. همه عالم محضر خداست. هر چه واقع می‏شود در حضور خداست. هر خطراتی که در قلب ما واقع می‏شود در حضور خداست. ما باید به شکر نعمتی که خدای تبارک و تعالی، نعمتهای غیر متناهی که به ما عنایت کرده است و به شکر این نعمتی که اخیراً به ما عنایت فرموده است، توجه به او داشته باشیم و تقوا را پیشه کنیم، و از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که ما را به حال خودمان بازندارد و عنایت خودش را از ما سلب نفرماید. صحیفه امام، ج‏17، ص: 119

شنبه, بهمن 16, 1400 11:23

یادداشت

به مناسبت شهادت شهید مصطفی چمران

به مناسبت شهادت شهید مصطفی چمران

هنر آن است که بی‏ هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی‏، و این هنر مردان خداست. قسمتی از پیامی به مناسبت شهادت شهید بزرگوار مصطفی چمران

حدیث هفته

حدیث هفته

حدیث هفته

و ما باید خودمان را مواظبت کنیم، باید مجاهده بکنیم خودمان را، باید حساب خودمان را خودمان بکشیم، قبل از اینکه آنجا حساب از ما بکشند، خودتان حسابتان را بکشید، قبل از اینکه حسابگرها حساب شما را بکشند.